คำนวณการติดโซลาเซลล์ เพื่อลดค่าไฟในบ้าน

คำนวณการติดโซลาเซลล์ เพื่อลดค่าไฟในบ้าน
คำนวณพื้นที่โซลาร์เซลล์

ในปัจจุบัน การนำโซลาร์เซลล์มาใช้เป็นแหล่งพลังงานเริ่มได้รับความนิยมจากหลายบริษัทและองค์กร เนื่องจากมีความคุ้มค่าทางด้านการเงินและยั่งยืนในระยะยาว การลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าและการลงทุนในพลังงานทดแทนเป็นที่สำคัญในการพัฒนาธุรกิจในยุคปัจจุบัน

เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนจากการใช้ไฟจากกระแสไฟฟ้าปกติมาเป็นโซลาร์เซลล์ การเริ่มต้นอาจมีขั้นตอนที่ซับซ้อน แต่มีความสำคัญเป็นพิเศษในการลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ด้วยการลงทุนในโซลาร์เซลล์ หลีกเลี่ยงค่าไฟสูงและลดการอาศัยต่อพลังงานจากระบบไฟฟ้าสาธารณะ

เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการคำนวณการติดตั้งโซลาร์เซลล์ ควรพิจารณาหลายปัจจัยที่สำคัญ การคำนวณที่ถูกต้องจะช่วยให้ระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลตอบแทนทางการเงินที่ดี

สำหรับระบบ On Grid ควรคำนึงถึงปริมาณไฟฟ้าที่ต้องการผลิต รูปแบบการใช้งานในช่วงเวลาต่างๆ และค่าไฟที่ถูกปรับตามนโยบายท้องถิ่น การเชื่อมต่อกับเครือข่ายไฟฟ้าสาธารณะทำให้สามารถขายพลังงานที่เกินไปกลับไปยังเครือข่ายได้

สำหรับระบบแบตเตอรี่ การคำนวณควรคำนึงถึงพื้นที่ที่ใช้ติดตั้งและปริมาณพลังงานที่ต้องการเก็บรักษา การใช้ระบบแบตเตอรี่ช่วยในการเก็บพลังงานเพื่อให้ได้ใช้ในช่วงเวลาที่โซลาร์เซลล์ไม่สามารถผลิตพลังงานได้ เช่นในช่วงค่ำคืน

การติดตั้งโซลาร์เซลล์เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและมีผลตอบแทนทางด้านการเงินและสิ่งแวดล้อม การคำนวณอย่างถูกต้องจะช่วยให้คุณทำการตัดสินใจในการลงทุนที่สอดคล้องกับความต้องการและวัตถุประสงค์ของคุณ

การติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบระบบ On Grid

การติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบระบบ On Grid เป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในที่ตั้งของตน โดยระบบนี้มีข้อได้เปรียบหลายประการที่ทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าและมีความสามารถในการผลิตพลังงานสะอาด

ขั้นตอนการคำนวณติดตั้งโซลาร์เซลล์ On Grid

 1. วัดการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการให้ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์:
  • ทำการจดบันทึกหน่วยการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่ต้องการให้โซลาร์เซลล์ทำงาน ซึ่งในกรณีนี้เราสนใจในช่วงกลางวันที่มีแสงอาทิตย์สูง
 2. คำนวณกำลังผลิตของแผงโซลาร์เซลล์:
  • หลังจากได้ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการ คำนวณกำลังผลิตที่ต้องการจากแผงโซลาร์เซลล์ นี้จะช่วยให้กำหนดขนาดของระบบโซลาร์เซลล์ที่เหมาะสม
 3. คำนวณจำนวนแผงโซลาร์เซลล์:
  • หลังจากได้กำลังผลิตที่ต้องการ คำนวณจำนวนแผงโซลาร์เซลล์ที่ต้องติดตั้งโดยหารกำลังผลิตที่ต้องการด้วยกำลังผลิตของแต่ละแผง
 4. ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า:
  • คำนวณประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์ โดยให้ความสำคัญกับปัจจัยที่อาจมีผลต่อประสิทธิภาพ เช่น ทิศทางและมุมการติดตั้ง
 5. คำนวณต้นทุนและระยะคืนทุน:
  • หลังจากกำหนดขนาดและจำนวนแผงโซลาร์เซลล์ที่ต้องติดตั้ง คำนวณต้นทุนของการติดตั้งระบบ และคำนวณระยะเวลาที่จะคืนทุน
 6. ตรวจสอบข้อกำหนดและนโยบาย:
  • ตรวจสอบข้อกำหนดและนโยบายท้องถิ่นเกี่ยวกับการติดตั้งโซลาร์เซลล์ On Grid เพื่อให้เห็นภาพรวมของกระบวนการและเงื่อนไขที่อาจมีผลต่อการติดตั้ง

การคำนวณติดตั้งโซลาร์เซลล์ On Grid ทำให้เราได้ระบบที่เหมาะสมกับความต้องการและทรัพยากรที่มีอยู่ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าและมีผลตอบแทนทางการเงินในระยะยาว การให้ความสำคัญในการคำนวณและวางแผนเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อให้การติดตั้งโซลาร์เซลล์มีประสิทธิภาพและเป็นไปได้ตามคาดหวัง ดูสินค้าทั้งหมด

การคำนวณติดตั้งโซลาร์เซลล์

คำนวณการติดโซล่าเซลล์

การคำนวณขนาดระบบโซลาร์เซลล์ On Grid สามารถทำได้โดยใช้วิธีที่ 1 ซึ่งเป็นการดูหน่วยการใช้ไฟจริงที่มิเตอร์ ในขั้นตอนแรกที่ต้องทำคือหาค่าเฉลี่ยการใช้ไฟในช่วงกลางวันขณะที่แผงโซลาร์เซลล์กำลังผลิต

 1. คำนวณค่าเฉลี่ยการใช้ไฟในช่วงกลางวัน:
  • นำมิเตอร์ไปจดที่เวลา 8.00 และ 17.00 น. เป็นระยะเวลา 3-7 วัน
  • คำนวณค่าเฉลี่ยการใช้ไฟในช่วงกลางวันโดยหารผลรวมของการใช้ไฟในแต่ละวันด้วยจำนวนวันที่จด
  • เช่น 20 kWh + 25 kWh + 20 kWh / 3 วัน = 21.6 kWh (ค่าเฉลี่ย)
 2. คำนวณกำลังผลิตของแผงโซลาร์เซลล์:
  • ในกรณีนี้, แผงโซลาร์เซลล์ 1 วันคาดว่าจะผลิตไฟฟ้าได้เป็นค่าเฉลี่ย 5 ชั่วโมง
  • หารค่าเฉลี่ยการใช้ไฟในช่วงกลางวันด้วยจำนวนชั่วโมงที่แผงโซลาร์เซลล์คาดว่าจะผลิตไฟฟ้าได้
  • เช่น 21.6 kWh / 5 ชั่วโมง = 4.32 kW
 3. คำนวณจำนวนแผงโซลาร์เซลล์:
  • แบ่งกำลังผลิตของแผงโซลาร์เซลล์ด้วยกำลังผลิตของแต่ละแผง (เช่น 450 W)
  • เช่น 4.32 kW / 450 W = 9.6 (ปัดขึ้นเป็นจำนวนแผงเต็ม, ไม่สามารถติดตั้งแผงเศษ)
  • ดังนั้น, จำเป็นต้องติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์จำนวน 10 แผง
 4. คำนวณพื้นที่ที่ต้องใช้:
  • แผงโซลาร์เซลล์ขนาดประมาณ 1×2 ม. (2 ตร.ม.)
  • ดังนั้น, 10 แผงต้องใช้พื้นที่ประมาณ 20 ตร.ม.
 5. ประหยัดค่าไฟ:
  • คำนวณค่าไฟที่ประหยัดต่อวันหรือต่อเดือนจากการใช้ไฟในช่วงกลางวัน
  • ตัวอย่างเช่น 21.6 kWh x 4 บาท = 86.4 บาท/วัน, 86.4 x 30 วัน = 2,592 บาท/เดือน
 6. ระยะคืนทุน:
  • คำนวณระยะเวลาที่จะคืนทุนจากการลงทุนโซลาร์เซลล์
  • ตัวอย่างเช่น ราคาการติดตั้ง 250,000 บาท / 2,592 บาท/เดือน = 96 เดือน หรือประมาณ 8 ปี

การคำนวณนี้เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้น ควรปรึกษากับบริษัทที่เชี่ยวชาญเพื่อข้อมูลที่แม่นยำและการประมาณการที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการใช้งานของบ้านเรา

ระบบโซลาร์เซลล์ On Grid + Battery

การติดตั้งโซลาร์เซลล์ On Grid แบบมีแบตเตอรี่เป็นวิธีที่ทันสมัยและมีประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากมีความสามารถในการเก็บพลังงานจากแสงแดดในเวลาที่มีมากและนำมาใช้ในเวลาที่ไม่มีแสงแดดหรือตอนที่ไฟฟ้ามีปัญหาจากระบบไฟฟ้าสาธารณะ นี้ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถให้ไฟฟ้าในบ้านของตนเองในทุกเวลา โดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าสาธารณะ ดูสินค้าทั้งหมด

ขั้นตอนการคำนวณและติดตั้งโซลาร์เซลล์ On Grid แบบมีแบตเตอรี่

 1. คำนวณการใช้ไฟฟ้า:
  • ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละวันควรถูกคำนวณในเวลาที่แบตเตอรี่จะทำงาน ซึ่งรวมถึงการใช้งานในช่วงเวลาที่ไม่มีแสงแดด
 2. คำนวณกำลังผลิตของแผงโซลาร์เซลล์:
  • ดำเนินการคำนวณตามขั้นตอนที่กล่าวถึงในข้อแรกของการติดตั้งโซลาร์เซลล์ On Grid โดยคำนึงถึงการใช้งานแบตเตอรี่ในเวลาที่ไม่มีแสงแดด
 3. คำนวณขนาดแบตเตอรี่:
  • โดยคำนวณจำนวนแบตเตอรี่ที่ต้องใช้เพื่อรองรับการใช้งานไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ไม่มีแสงแดด รวมถึงระยะเวลาการสำรองไฟฟ้า
 4. ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่:
  • คำนวณประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ที่จะมีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บและให้ไฟฟ้า โดยคำนึงถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ เช่น อุณหภูมิและการดูแลรักษา
 5. คำนวณต้นทุนและระยะคืนทุน:
  • ให้คำนวณต้นทุนทั้งหมดของระบบการติดตั้ง รวมถึงต้นทุนของแบตเตอรี่ และประสิทธิภาพที่ได้จากระบบ
 6. ตรวจสอบข้อกำหนดและนโยบาย:
  • ตรวจสอบข้อกำหนดและนโยบายท้องถิ่นเพื่อประสานงานกับข้อกำหนดในการติดตั้งแบตเตอรี่ และตรวจสอบความเป็นไปได้ของการเชื่อมต่อระบบกับไฟฟ้าสาธารณะ

การคำนวณและติดตั้งโซลาร์เซลล์ On Grid แบบมีแบตเตอรี่ เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องการการวางแผนที่ดีเพื่อให้ระบบทำงานได้ตามที่ต้องการ นอกจากนี้ การปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและบริษัทที่ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เป็นที่แนะนำ เพื่อให้การติดตั้งเป็นไปได้ที่มีประสิทธิภาพและมีผลตอบแทนทางการเงินในระยะยาว

คำนวณแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์

คำนวณแบตเตอรี่โซลาร์เซลล์

การคำนวณขนาดของแบตเตอรี่เพื่อรองรับการใช้งานในระบบโซลาร์เซลล์ On Grid มีขั้นตอนที่สามารถทำได้ตามข้างล่าง:

ขั้นตอนที่ 1: คำนวณพลังงานที่ใช้ (Energy Consumption) หากทราบปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละวัน (หน่วย kWh), คุณสามารถคำนวณพลังงานที่ใช้ได้โดยการคูณปริมาณไฟฟ้าด้วยจำนวนวันที่ต้องการสำรองพลังงาน.

ขั้นตอนที่ 2: หาขนาดของแบตเตอรี่ (Battery Size) ในการคำนวณขนาดของแบตเตอรี่ที่จำเป็น, ให้ใช้สูตรที่กล่าวถึงในคำถาม

Battery Size (Ah)=Energy Consumption (kWh) ×Usage Hours per DayBattery Voltage×Battery Discharge Factor×Battery Efficiency

โดยที่:

 • Energy Consumption (kWh) คือ ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ (จำนวน kWh) ในแต่ละวัน.
 • Usage Hours per Day คือ จำนวนชั่วโมงที่ใช้งานไฟฟ้าต่อวัน.
 • Battery Voltage คือ แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (โวลต์).
 • Battery Discharge Factor คือ ปัจจัยการใช้งานกระแสไฟฟ้าที่อยู่ในแบตเตอรี่ (0.6 หรือ 60%).
 • Battery Efficiency คือ ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ (0.85 หรือ 85%).

ตัวอย่างการคำนวณ: หากต้องการสำรองไฟฟ้าเพื่อใช้งานในระยะเวลา 5 ชั่วโมง โดยใช้ไฟฟ้า 600 kWh ต่อวัน จะได้

Battery Size (Ah)=(600kWh×5hr)(48V×0.6×0.85)122.5Ah

ขั้นตอนที่ 3: ประยุกต์ใช้งาน นำขนาดของแบตเตอรี่ที่คำนวณได้ไปใช้งานจริง, โดยอาจต้องปรับขนาดแบตเตอรี่หรือจำนวนแบตเตอรี่ตามความต้องการและรูปแบบการใช้งาน.

การคำนวณแบตเตอรี่เป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อให้ระบบโซลาร์เซลล์ On Grid ทำงานได้ดีและสามารถรองรับการใช้งานไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ไม่มีแสงแดด และยังสามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายต่อเดือนได้ด้วย

คำนวณจำนวนแผงโซลาร์เซล

สรุปคำนวณการติดโซลาเซลล์ เพื่อลดค่าไฟในบ้าน

การคำนวณค่าในการติดโซลาร์เซลล์ทำได้โดยใช้สูตรที่ถูกต้องและหลากหลาย โดยควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทที่มีประสบการณ์ในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ เพื่อให้ได้ระบบที่เหมาะสมและมีผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ปรึกษาฟรี LINE ID : @solarD

การติดโซลาร์เซลล์แบบ On Grid และแบตเตอรี่ต้องผ่านขั้นตอนการคำนวณอย่างรอบคอบเพื่อให้ระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย การใช้งานโซลาร์เซลล์ไม่เพียงแค่ลดค่าไฟในบ้าน แต่ยังเป็นการสร้างรายได้และรักษาสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานหรือที่อยู่อาศัย

คำถามที่พบบ่อย(คำนวณการติดโซลาเซลล์ เพื่อลดค่าไฟในบ้าน)

วิธีการคำนวณขนาดของติดโซลาร์เซลล์คืออะไร?

ในการคำนวณขนาดของโซลาร์เซลล์, คุณต้องประมาณการการใช้พลังงานของคุณรายเดือนและนำมาคำนวณว่าต้องการกี่กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อวัน จากนั้น คำนวณจำนวนแผงโซลาร์ที่ต้องการโดยพิจารณาประสิทธิภาพของโซลาร์เซลล์และชั่วโมงที่ได้รับแสงอาทิตย์ในพื้นที่ของคุณ

ทำไมต้องติดตั้งแบตเตอรี่เพิ่มเติม?

การติดตั้งแบตเตอรี่ช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บพลังงานที่ผลิตจากโซลาร์เซลล์ไว้ในช่วงเวลาที่ไม่ได้รับแสงอาทิตย์, เช่นในช่วงกลางคืน. นอกจากนี้, มีประโยชน์ในกรณีไฟฟ้าดับหรือมีปัญหาในเครือข่ายไฟฟ้า

การติดตั้งโซลาร์เซลล์มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ขึ้นอยู่กับขนาดของระบบ, ปริมาณของแผงโซลาร์, แบตเตอรี่, และค่าอินเวอร์เตอร์. ควรให้ผู้เชี่ยวชาญทำการประเมินเพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้อง ปรึกษาฟรี LINE ID : @solarD

บทความที่น่าสนใจ