ขั้นตอนขออนุญาต เจาะน้ำบาดาล ที่ทุกคนต้องรู้

ขั้นตอนขออนุญาต เจาะน้ำบาดาล ที่ทุกคนต้องรู้

สารบัญบทความ ขั้นตอนขออนุญาต เจาะน้ำบาดาล ที่ทุกคนต้องรู้

บริษัทรับเจาะน้ำบาดาล

การเจาะน้ำบาดาลเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างมากในการเพิ่มแหล่งน้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม แต่ก่อนที่จะทำกระบวนการเจาะน้ำบาดาลนั้น การขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการทำงาน ซึ่งบริษัท ซันเน็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด ขอนำเสนอขั้นตอนและทักษะที่จำเป็นในการเจาะน้ำบาดาลอย่างประณีตและมีประสิทธิภาพ

“เจาะน้ำบาดาล”

การเจาะน้ำบาดาลคือกระบวนการที่สำคัญมากในการหาแหล่งน้ำที่มีคุณภาพเพื่อการบริโภคและพัฒนาทำเลที่อยู่อาศัยของเรา กระบวนการนี้ทำให้เราสามารถนำน้ำมาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากน้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการอยู่อาศัยและการพัฒนาต่าง ๆ

กระบวนการเจาะน้ำบาดาล

ในขั้นตอนแรกของกระบวนการ, การขออนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่นเป็นขั้นตอนที่จำเป็น เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน การขออนุญาตนี้มีความสำคัญเพราะเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีความยั่งยืน

หลังจากได้รับอนุญาต ขั้นตอนถัดไปคือการสำรวจและวิเคราะห์แหล่งน้ำที่ต้องการเจาะ การสำรวจนี้เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เราทราบลักษณะทางธรรมชาติของพื้นที่นั้น ๆ และเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำการเจาะ

เมื่อได้ข้อมูลจากการสำรวจ ขั้นตอนถัดไปคือการเลือกและเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการ เครื่องมือและเครื่องจักรที่ถูกเลือกต้องเหมาะสมกับลักษณะของดินและหินในพื้นที่นั้น ๆ และต้องมีคุณภาพเพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ

เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว การทำการเจาะน้ำบาดาลเริ่มต้นโดยคำนึงถึงลักษณะของพื้นที่ในการเจาะ และการตรวจสอบความเจริญของน้ำที่ได้ในขณะที่เจาะ เป็นขั้นตอนที่สำคัญเพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพสูง หลังจากที่ได้น้ำบาดาลอย่างประสิทธิภาพ การตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นขั้นตอนสุดท้าย ทำให้เรามั่นใจว่าน้ำที่ได้มีคุณภาพที่เหมาะสมสำหรับการบริโภคและใช้ในกิจกรรมต่าง

น้ำบาดาล

ความสำคัญของการเจาะน้ำบาดาล

การเจาะน้ำบาดาลมีความสำคัญมากในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำและรักษาน้ำในระยะยาว ซึ่งเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชนในหลาย ๆ พื้นที่ นี่คือเหตุผลที่ทำให้การเจาะน้ำบาดาลมีความสำคัญมาก:

1. การปรับปรุงการเข้าถึงน้ำ: การเจาะน้ำบาดาลช่วยในการปรับปรุงการเข้าถึงน้ำในพื้นที่ที่มีความยากลำบากในการให้น้ำ เนื่องจากการเจาะน้ำบาดาลสามารถนำน้ำจากชั้นน้ำใต้ดินมาใช้งานได้โดยง่ายและมีประสิทธิภาพ

2. การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ: ในพื้นที่ที่มีขาดแคลนน้ำ, การเจาะน้ำบาดาลเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพในการหาแหล่งน้ำในลักษณะที่น้ำบาดาลมักมีปริมาณน้ำมากและเนื้อน้ำมีคุณภาพดี

3. การพัฒนาทำเลที่อยู่อาศัย: การมีแหล่งน้ำที่มั่นคงผ่านการเจาะน้ำบาดาลช่วยให้ทำเลที่อยู่อาศัยของคนในพื้นที่นั้น ๆ พัฒนาได้มีความเจริญและเติบโต

4. การใช้น้ำในการเกษตรกรรม: เกษตรกรรมเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้น้ำมาก, การเจาะน้ำบาดาลเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการให้น้ำในการเกษตรกรรม ทำให้ชาวนาสามารถเพิ่มผลผลิตและพัฒนาการเกษตรกรรมได้

5. การป้องกันการระบาดของโรค: การเจาะน้ำบาดาลช่วยลดความเสี่ยงของการระบาดของโรคที่เกี่ยวข้องกับน้ำที่มีคุณภาพต่ำ, เนื่องจากน้ำบาดาลมักมีคุณภาพที่ดีและไม่มีมลพิษ

6. การปรับปรุงสภาพนิเวศ: การเจาะน้ำบาดาลช่วยลดการใช้น้ำจากแหล่งน้ำผิวดิน, ทำให้สามารถรักษาสภาพนิเวศและความสมดุลในระบบนิเวศได้

การเจาะน้ำบาดาลมีผลกระทบที่สำคัญต่อชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน มันไม่เพียงแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในปัจจุบัน, แต่ยังเป็นการลงทุนในอนาคตที่สามารถเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว

ขั้นตอนขออนุญาต เจาะน้ำบาดาล

ขั้นตอนขออนุญาต เจาะน้ำบาดาล

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมเอกสารเจาะน้ำบาดาล

เมื่อผู้ต้องการขออนุญาตติดต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาล, จะต้องเตรียมเอกสารต่อไปนี้

 1. หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน: เพื่อยืนยันสิทธิในการใช้ประโยชน์ของที่ดินที่มีบ่อน้ำบาดาล
 2. หนังสือมอบอำนาจและสำเนาประจำตัวบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ: กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มายื่นด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท
 3. หนังสือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (กรณีโรงงานอุตสาหกรรม): ในกรณีที่มีโรงงานอุตสาหกรรม จะต้องแนบหนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงงานด้วย
 4. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล): ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบหนังสือรับรองนิติบุคคลด้วย

เจ้าพนักงานจะออกใบรับคำร้องและตรวจสอบเอกสารภายใน 1 วัน หากเอกสารถูกต้องครบถ้วน จึงเสนอผู้มีอำนาจดำเนินการพิจารณาออกใบอนุญาต แล้วให้ชำระค่าธรรมเนียม

ขั้นตอนที่ 2: พิจารณาลักษณะบ่อ

เจ้าพนักงานจะพิจารณาลักษณะของบ่อตามขนาดและพื้นที่ โดยจะใช้เวลาตามขนาดของบ่อ:

 • บ่อขนาด 2-3 นิ้ว ปริมาณน้ำไม่เกิน 100 ลบ.ม.: 1-2 วัน
 • บ่อขนาดใหญ่ 5 นิ้วขึ้นไป ปริมาณน้ำมากกว่า 300 ลบ.ม.: 1-17 วัน

ขั้นตอนที่ 3: รับอนุญาตและดำเนินการเจาะ

เมื่อได้รับอนุญาต สามารถดำเนินการเจาะน้ำบาดาลตามความประสงค์ได้ แต่จะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงและระเบียบที่กำหนดไว้

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบและวิเคราะห์น้ำ

หากต้องการตรวจสอบวิเคราะห์สภาพน้ำ สามารถดำเนินการส่งตัวอย่างน้ำให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อทำการวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของน้ำ

การเตรียมตัวอย่างน้ำมีขั้นตอนดังนี้:

 1. สูบน้ำทิ้งอย่างน้อย 15 นาที ก่อนเก็บตัวอย่างน้ำ
 2. ล้างทั้งขวดและฝา ด้วยตัวอย่างน้ำที่จะเก็บประมาณ 2-3 ครั้ง
 3. เก็บให้เต็มขวดปริมาณไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร
 4. เขียนฉลากปิดข้างขวด ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่จำเป็น
 5. นำส่งวิเคราะห์

การเจาะน้ำบาดาลมีขั้นตอนที่เข้าใจง่ายและต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น เพื่อให้น้ำบาดาลที่ได้มีคุณภาพและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การตรวจสอบและวิเคราะห์น้ำเป็นส่วนสำคัญเพื่อให้น้ำมีคุณภาพที่ปลอดภัยในการใช้งานต่อไป ปรึกษาฟรี LINE ID : @solarD

เจาะน้ำบาดาล

สรุปขั้นตอนขออนุญาต เจาะน้ำบาดาล ที่ทุกคนต้องรู้

การเจาะน้ำบาดาลต้องขออนุญาตเมื่อน้ำอยู่ลึกกว่า 15 เมตร และต้องปฏิบัติตามกฎหมายน้ำบาดาลที่กำหนดไว้ หากไม่ต้องขออนุญาต, จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายและถูกดำเนินคดีตามมลภาวะ การใช้น้ำบาดาลมีค่าใช้จ่ายตามประเภทและปริมาณน้ำที่ใช้ และการเจาะน้ำบาดาลต้องปฏิบัติตามกฎหมายและสามารถจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการได้ ในกรณีที่ไม่มีบริษัทรับเจาะ, สามารถติดต่อสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลหรือสำนักงานควบคุมกิจการน้ำบาดาลในพื้นที่ การเจาะบ่อน้ำบาดาลโดยประชาชนต้องได้รับอนุญาตและปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อป้องกันผลกระทบต่อน้ำบาดาลในพื้นที่ ค่าใช้จ่ายในการเจาะน้ำบาดาลขึ้นอยู่กับตำแหน่ง, ความลึก, และปริมาณน้ำ สามารถติดต่อสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลหรือสำนักงานควบคุมกิจการน้ำบาดาลในพื้นที่เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม การต่ออายุใบอนุญาตต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ และสามารถแจ้งการตรวจสอบการเจาะน้ำบาดาลผิดกฎหมายผ่านระบบ e-Petition หรือติดต่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหรือสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ส่วนการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลสามารถทำได้ถ้าเป็นสถาบันการศึกษาหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องและมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยและอนุรักษ์น้ำ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับขั้นตอนขออนุญาต เจาะน้ำบาดาล

การเจาะน้ำบาดาลต้องขออนุญาตเสมอหรือไม่?

การเจาะน้ำบาดาลเพื่อใช้น้ำที่อยู่ลึกกว่า 15 เมตรจะต้องขออนุญาตตามกฎหมาย ซึ่งกำหนดไว้ในประกาศกระทรวงเรื่องกำหนดเขตน้ำบาดาลและความลึกของน้ำบาดาล พ.ศ. 2554 ถ้าลึกน้อยกว่านี้, ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตแต่ต้องขอใช้น้ำบาดาลอยู่ดี โดยการดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายน้ำบาดาลที่กำหนดไว้

การใช้น้ำบาดาลมีค่าใช้จ่ายหรือไม่?

ใช่, ค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่ใช้และประเภทของกิจกรรม เช่น กิจกรรมอุตสาหกรรมหรือการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค โดยมีค่าธรรมเนียมเฉพาะตามกฎหมายทรัพยากรน้ำบาดาลและสภาพการใช้น้ำในพื้นที่

เจาะน้ำบาดาลเองได้หรือไม่?

สามารถจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการเจาะน้ำบาดาลได้ แต่จะต้องขออนุญาตเจาะน้ำบาดาลให้ถูกต้องตามกฎหมาย หากไม่ขออนุญาต, จะต้องดำเนินคดีตามมลภาวะตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520

ไม่มีบริษัทรับเจาะน้ำบาดาล ต้องการติดต่อใคร?

สามารถติดต่อสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขตหรือ สำนักงานควบคุมกิจการน้ำบาดาลในพื้นที่ได้ เพื่อให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้าดำเนินการหรือให้คำปรึกษา

แถวบ้านมีคนเจาะบ่อน้ำบาดาลเอาไว้นานแล้ว ในกรณีนี้ถือว่าทำได้หรือไม่?

การเจาะน้ำบาดาลต้องขออนุญาตและปฏิบัติตามกฎหมาย, หากบ่อน้ำบาดาลนั้นเข้าข่ายกฎหมายต้องได้รับอนุญาตและปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อป้องกันผลกระทบต่อน้ำบาดาลในพื้นที่

การเจาะน้ำบาดาลมีค่าใช้จ่ายอย่างไร?

ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้ง, ความลึก, และปริมาณน้ำ โดยราคาประมาณต่างกันตามภูมิภาค และความละเอียดของการเจาะ ค่าใช้จ่ายประมาณสำหรับบ่อขนาด 4 นิ้วจะขึ้นอยู่กับพื้นที่

หากการขุดเจาะใช้น้ำบาดาลอย่างผิดกฏหมายสามารถแจ้งการตรวจสอบได้ทางใด?

สามารถแจ้งข้อมูลผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียน e-Petition ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือติดต่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

หากใบอนุญาตหมดอายุ ต้องการต่ออายุใบอนุญาต จะให้ดำเนินการอย่างไร?

ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตใหม่ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ตามมลภาวะตามมาตรา 20 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520

สามารถขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลได้หรือไม่?

ประชาชนทั่วไปไม่สามารถขอรับได้ แต่สถาบันการศึกษาหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องที่ไม่มุ่งทางการค้า และมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยและอนุรักษ์น้ำ สามารถขอรับได้ผ่านกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหรือสำนักงานควบคุมกิจการน้ำบาดาลในพื้นที่

บทความที่น่าสนใจ